Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University
สายตรงคณบดี


รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลศิลปินพื้นบ้านอีสานและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   95
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด   76
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมค่าอุดหนุนสถาบัน พ.ศ.2560   266
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนในการพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พ.ศ.2560   138
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559   124
กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)   188

ดูย้อนหลังทั้งหมด
ข่าวทุนการศึกษา
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   83
ศธ 0509(4)/ว1372การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560   83
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme   238
ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559   173
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย   221
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2559 (ค.ศ. 2016) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 - 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี   204

ดูย้อนหลังทั้งหมด
ข่าวการประชุมวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ"นอร์ทเทิร์นวิจัย"ครั้งที่4 ประจำปีการศึกษา 2560   69
ขอเชิญส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2   76
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ   70
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 ครั้งที่ 3   68
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561   71
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International conference 2018   82

ดูย้อนหลังทั้งหมด
Nakhon Phanom University
สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่