ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม


103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 โทรสาร 0-4253-2479
email : registrar@npu.ac.th
website : http://graduate.npu.ac.th