Nakhon Phanom University
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนและกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

2. กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสหวิชาหรือการบูรณาการหลายสาขาวิชา

4. ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ และสนับสนุน กระบวนการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

5. กลั่นกรองการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6. กลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

7. ออกประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือหน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดี หรือสภา มหาวิทยาลัยกำหนด

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไปที่มิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใด