Nakhon Phanom University
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาทุจริตการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ พ.ศ.๒๕๕๖