Nakhon Phanom University
ประวัติความเป็นมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2548  สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558  ได้มีอนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา