Nakhon Phanom University
พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานการ พัฒนามหาวิทยาลัย

2. กำกับ ดูแล การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน การวิจัยในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนักศึกษา

4. พัฒนาหลักสูตรพหุสาขาทั้งที่เป็นหลักสูตรปกติและนานาชาติ 5. จัดทำศูนย์ข้อมูลผลงานทางวิชาการและการวิจัยของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมและ มหาวิทยาลัยภายในประเทศ