Nakhon Phanom University
ข่าวทุนการศึกษา
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   84
ศธ 0509(4)/ว1372การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560   85
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme   240
ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559   174
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย   221
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2559 (ค.ศ. 2016) โดยเป็นทุนทำวิจัยระยะสั้น 6 - 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี   206
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๐   195