Nakhon Phanom University
แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย

1. การพัฒนาการจัดการบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ

3. วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

4. การจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วม

5. การพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง