Nakhon Phanom University
ปรัชญา
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
วิสัยทัศน์
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ รักษามาตรฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ ไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง